කුමරතුඟුවෝ නෙය පද මැවුමැ ඉසුරාණේ යැ.

කුමරතුඟු මුනිදස් පඬිරුවන

කුමරතුඟුවෝ නෙය පද මැවු‍මැ ඉසුරා‍ණෝ යැ. ඔවුන් විසින් නිමැයුණු නව පද ඔවුන් විසින් මැ නිමැවුණු බව නො දැනැ  බොහෝ දන වත්මනැ එපද වහරති. ඉංගිරිසියැ bus යන වදනට බසය යන වදන කුමරතුඟුවෝ නිමැවූවෝ යැ.

ව්‍යංජනාන්ත නාම පද ඉංගිරිසයෙන් සිංහලයට ගැනුමැ දී එම පදැ අගට “එක” යන පදය එක් කැරැ පැවැසුම අවියත් යැ. නිදසුන් ලෙස බස් එක, කාර් එක, බෝට් එක, ගේට් එක ඈ වහර අවියත් යැ. කුමරතුඟුවෝ ව්‍යංජනාන්ත නාම පද ඉංගිරිසියෙන් සිංහලයට ගැනුමැ දී එම පද ස්වරාන්ත නාම පද බවට පෙරැළැ සුවියත් වැ යෙදූහ. එනයින් බසය, කාරය, බෝට්ටුව, ගේට්ටුව ඈ පද වහරට පැමිණී යැ.

ඉංගිරිසි‍යැ radio යන වදන නිරුක්තික වැ radius යන ලතින් වදනෙන් බිඳි යැ. radius යනු අරය හෙවත් මැදැ සිට ඉවතට නෙක දෙසැ විහිදුමකි. කුමරතුඟුවෝ ලතින් නිරුක්තිය සැලැකුවෝ “අරයෙන් දෙවෙනුයේ” යන අරුතැ පිහිටා අර+දෙව් > අරදෙව් > ර‍දෙව් > රෙදෙව් ලෙස radio යන්නට රෙදෙව්ව යන සිංහල වදන නිමැවූහ. ගුවන් විදුලිය යන අරුත්සුන් වදනට වඩා රෙදෙව්ව අරුත්බර නො වේ ද? 

පාසල, විදුහල, සරසවිය, ඇදුරු, මහැදුරු, සිසු, විබෙදුව (විභාගය), මීයැසි (music), ලකිසුරු, විනිසුරු ඈ නේක නව පද කුමරතුඟුවෝ සිංහලයට එකතු කළහ.

පෙරපර දිගැ බසැ වෙසරද ඇතැම් පඬුවෙක් කුමරතුඟු බස “සුඛනම්‍යශීලීත්වයෙන් අඩු යැ” යි පවසත්. සකුවෙන් ගෙනැ සුඛනම්‍යශීලිත්වයෙන් යැයි පැවැසුමට නැවුණු ඔවුනගේ දිව පාඨශාලා යැයි සකුවෙන් මැ ගෙනැ පැවසුමට ද නැවෙතත් පාසල යන කුමරතුඟු වදනට නො නැවෙන සෙයකි. කුමරතුඟුවන් විසින් නිමැයුණු හෙදියට ද මෙපඬුවනගේ දිව නොනැවේ යැ? වෙදහෙදකම් ගෙනැ හෙදිය සහ හෙදුවා යන වදන් කුමරතුඟවන් විසින් නිපැයුණු බව සැලැකේ.  

සිගැරැට්ටුවට (කුමරතුඟු වදන) ලොල් වැ රුධිර නාල නැසී දොළොස් වැනි කපාල ස්නායුවැ ඉහළ චාලක නියුරෝන දුබලතාවට පත් වූවනගේ දිව නම් සුඛනම්‍යශීලීත්වයෙන් අඩු විය හැකි යැ.

බන්‍ධුල කුදලාගම,

ටොරන්ටෝව.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s