ජාතික ප්‍රශ්නය සලකුණු කිරීම සහ ඇතැමකුගේ හක්කපටස් වීම

ජාතිකත්වය පිළිබඳ ගැටැලු ගණිතමය වැ සලකුණු කළ හැකි වුවැ ද ගණිතමය වැ විසඳියැ නොහැකි යැ.

අන් තැනෙක පළ වූ අදහස් පිළිබඳ සංවාදයක් ඇරැඹී ඇත. එකී අදහස බසට නැඟි ඇති අයුරින් ඇතැමකුගේ “හක්කපටස්” ව. ඇතැ යි ද පැවැසේ. අදාළ අදහස මෙසේ යැ: 

අනෙකාගේ ජාතික අනන්‍යතාව නොසලකන දකුණේ අධිපති සිංහල මහා ජාතිකත්වය විසින් අනෙකාගේ ජාතික අනන්‍යතාව නොසලකන උතුරේ පීඩිත දෙමළ ජාතිකත්වය පෝෂණය කරනු ලබන්නේ ය යන්න සත්‍යකරණය වන්නේ එනිසා ය. මෙය අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් අනුලෝම (ව) සමානුපාතික සම්බන්ධයකි. මෙය ද්විදිශාත්මක සම්බන්ධයක් ද වන්නේ ය. මෙම සම්බන්ධතාවේ විචල්‍යයන් දෙකට ම ඒ ඒ සන්දර්භ තුළ දී ස්වායත්ත විචල්‍යය සේම පරායත්ත විචල්‍යය ලෙස ද හැසිරිය හැකි ය.” 

ඉහත උපුටනයේ කතුවරයා ජනවග ගැටුම ගැන අනුයන අදහස මම එලෙස මැ නො අනුයන්නෙමි. එනමුදු කතුවරයා පවසන පවසන අදහස විදුහුරු යැ.

උතුරු දෙසැ සලකා දෙමළ ජාතිකත්වය තම කිරිය නිවරද යැ යි පවසනු පිණිස මෙලෙස සලකුණු කරනු ඇත:

දෙමළ ජාතිකත්වය සිංහල ජාතිකත්වය

මෙවැනි සබැඳියාවක පළමු වැනි අනියතය (චිචල්‍යය) දෙවැනි අනියතය මත රඳනා බව සලකුණු නයෙන් මැ පැවැසේ. එනම්, පළමු වැනි අනියතය පරායත්ත අනියතය බව ද දෙවැනි අනියතය පරායත්ත අනියතය බව ද වෙසෙසා පැවැසීම ඇවැසි මැ නැති යැ. එය වෙසෙසා පැවැසීම වරදෙක් ද නො වන්නේ යැ. 

දකුණු දෙසැ සලකා සිංහල ජාතිකත්වය තම කිරිය නිවරද යැ යි පවසනු පිණිස මෙලෙස සලකුණු කරනු ඇත:

සිංහල ජාතිකත්වය දෙමළ ජාතිකත්වය

උතුරු දෙසැ දෙමළ ජාතිකත්වය සිංහල ජාතිකත්වය මත රඳනා සේ මැ දකුණු දෙසැ සිංහල ජාතිකත්වය දෙමළ ජාතිකත්වය මත රඳනා බව ද පෙර උපුටනයෙන් පැවැසේ. එනම් “මෙම සම්බන්ධතාවේ විචල්‍යයන් දෙකට ම ඒ ඒ සන්දර්භ තුළ දී ස්වායත්ත විචල්‍යය සේම පරායත්ත විචල්‍යය ලෙස ද හැසිරිය හැකි ය.” යන්න යැ. 

උතුරු දෙසැ දෙමළ ජාතිකත්වය රඳනුයේ සිංහල ජාතිකත්වයේ කවර ගුණිතයක් මත ද? දකුණු දෙසැ සිංහල ජාතිකත්වය රඳනුයේ දෙමළ ජාතිකත්වයේ කවර ගුණිතයක් මත ද? ‍ඈ ගැටලු මතු විය හැකි යැ. 

නියුටෝනියානු-ලයිබිනිසියානු සලකුණු කිරීමක් ලෙස සලකතොත් මෙකී ජාතිකත්ව අතර සබැඳියාව y = f(x) ආකාර කිරියකි (ශ්‍රිතයකි). වෙවැනි සබැඳියා පිරිසුම් කරන සඳ සිත දැරිය යුතු වැදගත් වහර ලකර දෙකකි:

1. සහබැඳියා යනු සහේතු නො වන්නේ යැ (Correlation does not imply causation යන පකට කියමන සිහි කළ මනා යැ).

2. සබැඳියා කිරියක (ශ්‍රිතයක) සීමා නිර්ණය සැමවිට මැ නියුටෝනියානු හෝ ලයිබිනිසියානු හෝ අවකලන ගණිතමය කිරියක් (කාර්යයක්) නොවන්නේ ය. උපහැරණ ලෙස නව මැතිවරණ සිතියමක නන් නය පෙදෙස් සීමා ගණනය ගණිතමය කිරියක් නො ව දෙස්පල් කිරියකි. රොහාන් සමරජීවයනට නම් එබැව් වැටහී ඇත. 

ඇතැමකුගේ “හක්කපටස්” වීම මේ වන විට සුව වැ ඇතැ යි හඟිමු.  

බන්‍ධුල කුදලාගම, 

සදම්ටනය.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s