මී රසහව් දත් මා සන්මිතු මයුරවිලයනට උපහාර වේවා!

ප්ලේටෝගේ විදුහුරු සමුළු සිදු වන්නේ මී රසවිඳිමින් යැ.

මා ළබැඳි සුමිතුරු සුබස් මිණි මයුරවිලයෝ සාහිතකලා රස විඳුමැ සේ මැ මී රස විඳුමැ ද සූර යැ. ඔවුහු පසු ගිය දිනෙකැ මී රස විඳුමැ පැරැණි මතකය අවදි කරන්නෝ මී රස විඳුමැ අතිසූර රසාකර සිතුම් ජයසෙනයන් පිළිබඳ ද සිහි කළෝ යැ. මතු පළ වන්නේ මී රස විඳුමැ පිළිබඳ කෙටි සටහනකි. පෙරපර දෙදිග සාහිතයැ මී රස විඳුමැ තතු අලළා මතු දිනෙකැ මා විසින් ලිපියෙක් ලියැවෙන්නට නියමිත යැ. 

සබඳ මයුරවිලයෙනි,

රසාකර සිතුම් ජයසෙන

ඔබ පෙර දිනැ රසාකර සිතුම් ජයසෙනයන අලළා කළ සිහි කැඳවුම නම් අගනේ යැ. මම මහත් සේ රසවිඳියෙමි. මධුපානෝත්සව හෙවත් මී බී කෙළි වූ කලී පෙරපර දෙ‍දිග සත් සාහිත වහ‍රැ මහරු කිරියකි. ඒ වූ කලී හුදු මී රස විඳුමෙක් නො වැ මී රස, ගී රස, සුබැසි රස ඈ නන් රස වගුරුවන රසහමුවෝ යැ. එදවස සැඳෑ කලැ බේරේ මහ නිවසැ පියගැට පෙළ බැස යන කාරියකරවනයෝ ද මී රස විඳුම් ලොවැ මීපල් වන් මීමනයෝ ද උනු පුත සුනිල මාධවයෝසඳමිණ මනුසිහයෝ ද ඈ සුවියත් පරපුරෙක් මී රස විඳුමට සිතැති වූවෝ යැ. මිහිඳු අබසොඳුරැවෝ ද අමතක කළ යුතු නැති රසවතෙකි. මී රස විඳුමැ ගුරු වන් කරුණරතන අමරසිහයෝ නම් කෙදිනකැ හෝ මතකයෙන් නො ගිලිහෙති. පත්තරකාරයනට “බෝතලපත්තරකාරයන” යැයි කීම එකල ගරැ බුහුමනෙක් යැ. අනඳ කේ. විජයතුඟු හෙවත් බණ්ඩාරේ අනුයමින් “ඔබත් මාත් එක් කළේ ද බෝතලය යි; ඔබත් මාත් වෙන් කළේ ද බෝතලය යි” යනුවෙනි පැවැසිය හැකි යැ. හිරැ අවරඹරැ රඳනා කල ඇරඹෙන බෝ මී රස විඳුම් වාද-විවාද, විචාර-ප්‍රතිචා‍ර, රොස්-පරොස්, තුටු-මනතුටු කැරැ සඳ අවරඹරැ රඳවා නිම වේ. ‍එනයින් වැඩෙන සත් පිබිදුම අපමණ යැ. අජිත සමරනා ළබැඳියන හැඳින සිටි මී රස විඳුම අන් අජිතයෝ නම් නො දනිති. එනිසා අන් අජිතයෝ රසාකර සිතුම් ජයසෙනයනට ගරහති. අන් අජිතයෝ සිතන්නෝ මී රස විඳුම යනු තුමු කසිප්පු කට ගොන්නක බී, රබර වතු මැදැ වැදැ, සරම බිමැ හළැ, බමන මතින් බහු රූ නැටුම වැන්නෙක් බව යැ. අහෝ! විකල දන; දනෝ දද!

පිය සබඳ මයුරවිලයෙනි, මී රසයෙන් රසයෙන ඔබ සත් සාහිත ලෝලයට පුද පිණිස මම මෙදවසැ මී රස විඳුම ගැන ගැදි පබඳක් ලියමින් සිටිමි.  නුදුරැ දිනෙකැ මැ පළ කරමි. පරසතු මලින් පුද ලද යුතු ඔබ, වනපස මලින් පුද ලද යැ යි රොස්පරොස් නො වනු මැනැවි. 

මා පිය සබඳ මයුරවිලයෙනි, ඔබගේ රසබර, හරබර මිණි පබඳක් කියවනු රිසි වැ මම නවතිමි. මයුරවිලයනසරසයන ද නොමැති වූයේ නම් කුදලාගම ද මෙහි එනු රිසි නැති යැ. අන් පැරකුමු‍වන නොදනින මී රස විඳුම ගැන ඒ රස දනැ සිටි දඹදෙණි පැරකුමුවෝ කව්සිළුමිණැ ලා මෙසේ පවසති:

ඉති පිවිතුරු ගදෙව් – නෙත් නන්අවන්කෙළියෙන්
මිහිමත කලුන් ඉහි රජ – අවරඹරෙ සඳ රැඳවි

දඹදෙණි පැරකුමුවෝ කලිකාල සාහිත සර්වඥ පණ්ඩිත යැ. “අන් පැරකුමුවෝ කවරහු ද?” යැ යි සබඳ මයුරවිලයෝ දනිත් ද? 

බන්‍ධුල කුදලාගම,

‍සදම්ටනය. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s