බෑනාවරුන් නිසා මතු ව පැමිණි ඥාතිසංග්‍රහ, මිත්‍රසංග්‍රහ සහ සමරිසිසංග්‍රහ

ඥාතිසංග්‍රහය යනු සමකාලීන අර්ථයෙන් විමසන කල දේශපාලනික හෝ ව්‍යාපාරික හෝ ආයතනයක පාලනබලාධිකාරය විසින් තම ඥාතිනට හෝ මිත්‍රයනට හෝ නොනිසි අනුග්‍රහයක් දක්වනු ලැබීම ය. (Image from Shutterstock)

මගේ සන්මිත්‍ර සරසතුමා තම වියුණුවේ පළ  වූ ආලෝචනයක් පාදක කර ගෙන නව වියුණුසටහනක් පළ කර ඇත. නිර්නාමික වූ අදාළ පාදීය ආලෝචනය ද සරසනාමික වූ වියුණුසටහන ද එක් වූ කල අගය කළ මනා භාෂාකර්මයකි. මා විසින් මෙහි ලියවෙන්නේ එකී භාෂාකර්මය අලළා සටහනකි. 

පාදීය ආලෝචනය විසින් “ඥාති සංග්‍රහය” සහ “සමරිසි සංග්‍රහය” යන දෙවදන් කතිකාවට ගෙනෙනු ලැබේ. මම ප්‍රාචීන භාෂා කෝෂාර්ථයෙන් ඥාතිසංග්‍රහයට ද සමරිසිසංග්‍රහයට ද එරෙහි නො වෙමි. ඥාතිසංග්‍රහ යනු කෝෂාර්ථානුකූල ව නම් තම නෑදෑයනට සැලකීම ය. එය හුදු සැලකීමක් නො ව සාදරයෙන් සැලකීමකි. 

කෝෂාර්ථ සහ සම්භාව්‍ය ව්‍යවහාරය

අල්ලා ගැනීම, දිනීම, ලැබීම ඈ අරුත් ඇති ඉන්දු-ආර්ය ග්‍රහ්- ධාතුව; පූර්ණ, එක් ව, මනා, සමඟ ඈ අරුත් ඇති සං- පූර්වසර්ග පදය සමඟ සංයෝජනයෙන් ජනිත සංග්‍රහ සංස්කෘතයෙන් සිංහලයට තත්සම වූ වචනයකි. සංස්කෘතයේ සංග්‍රහ යන්නට බහුවිධ අර්ථ පවතී. සුලභ ව්‍යවහාරික ව එය මනා ව සැලකීම, බොහෝ සේ සැලකීම ඈ අරුත් දෙයි. යම් පුද්ගලයකුට සංග්‍රහ කිරීමෙන් එම පුද්ගලයා ආකර්ෂණය කර ගැනීමක් ද දිනා ගැනීමක් ද සිදු වේ. එනයින් සංග්‍රහය යන්නට ආකර්ෂණය, දිනීම යන අරුත් ද බිණෙයි. යම් පුද්ගලයකුට සංග්‍රහ කිරීමෙන් එම පුද්ගලයා සාද-හාද වේ. එනයින් සංග්‍රහය යන්නට සාදය, හාදය ඈ අරුත් ද බිණෙයි. යම් පුද්ගලයකුට සංග්‍රහ කෙරෙන්නේ එම පුද්ගලයා කෙරෙහි පැහැදීමකින් ද පක්‍ෂපාතීත්වයකින් ද යුක්ත ව ය. එනයින් සංග්‍රහය යන්නට පැහැදීම, පක්‍ෂපාතී වීම ඈ අරුත් ද බිණෙයි. යම් පුද්ගලයකුට සංග්‍රහය කිරීමෙන් එම පුද්ගලයා සතුටින් පිනවීමක් සිදු වේ. එනයින් සංග්‍රහ යන්නට සතුටු කරවීම යන අරුත ද බිණෙයි. යම් පුද්ගලයකුට ‍සංග්‍රහ කිරීමෙන් එම පුද්ගලයාට අනුග්‍රහයක් පෑම ද උපකාර වීම ද සිදු වේ. එනයින් සංග්‍රහය යන්නට අනුග්‍රහ පෑම, උපකාර වීම ඈ අරුත් ද බිණෙයි. 

සංග්‍රහය පාලියේ සඞගහ නම් වේ. සඞගහ යනු පාලියේ ද බොහෝ අරුත් දෙන වදනකි. සංස්කෘතයේ සංග්‍රහ සේ ම පාලියේ සඞගහ ද මනා ව සැලකීම, බොහෝ සේ සැලකීම ඈ අරුත් දෙයි. ව්‍යවහාරික ව සඞගහ යන්නෙහි උදව්-උපකාර යන අරුත් ද අනුග්‍රහ, පක්‍ෂපාතී වීම යන අරුත් ද ගැබ් ව ඇත. කරුණාදයාව, කාරුණිකභාවය, මිත්‍රශීලීත්වය, සුරක්‍ෂණය යනු සඞගහ යන්නෙහි ගැබ් වන තවත් අරුත් ය. 

මෙම ලිපියේ සන්දර්භයට අදාළ නො වන්නේ වුව ඒකරාශී කිරීම, සමුච්චය, සංචය, සංශෝධනය, ග්‍රන්‍ථ පාඨය ඈ අර්ථ විවරණ ද සංග්‍රහ/සඞගහ යන්නට අදාළ ය (සර්වදර්ශනසංග්‍රහය, නීති සංග්‍රහය, සාහිත්‍ය සංග්‍රහ, කාව්‍ය සංග්‍රහය ඈ විසින්).

මේ අනුව සංග්‍රහය යන වදනට ප්‍රාචීන භාෂාහි විවරණිත කෝෂාර්ථය සාධනීය එකකි. ජනවහරේ දී සංග්‍රහය යන්න ව්‍යාජෝක්තික ව (උත්ප්‍රාසාත්මක ව) ද යෙදිය හැකි ය. “උන් දෑ මා එක්ක පැටලෙන්නට ඇවිත් මගෙන් හොඳ සංග්‍රහයක් ලැබුවා” යන ප්‍රකාශයේ සඳහන් සංග්‍රහය යනු පෙර කී ආදරණීය සැලකීමක් නො ව අනාදරණීය සැලකීමකි. එය කෝෂාර්ථයක් නො ව ව්‍යවහාරික භාෂා ප්‍රයෝගයකි. එනමුත් සමස්තයක් ලෙස සංග්‍රහය යන්නට බිණෙන්නේ සාධනීය අරුතකි. 

මනා ව, බොහෝ සේ සැලකීම අරුතැති සංග්‍රහය, නෑදෑ අරුතැති ඥාති සමඟ සංයෝජනය වී සැදෙන සංක්‍ෂිප්ත වචනය ඥාතිසංග්‍රහය ය. යම් පද සමූහයක් අරුතක් ලැබෙන සේ සංක්‍ෂේප කිරීම සමාස නමි (“සමසො පද සංඛේපො” – පාලි). එය ම විවිධ ශබ්ද (නාම පදයක මූල අර්ථ හඟවන කොටස ශබ්ද නමි) කීපයක් එක් වී තනි ශබ්දයක් සේ ගැළපීම යන අරුතින් ද සමාස නමි (“නේ සදත් සියො වැ එක සද අයුරක් ‍වන සේ ගළපනු සමස් නම්” – සිදත් සඟරාව). එය ම විවිධ අර්ථ සහ ශබ්ද සහිත නාම සමූහයක් එක් අරුතක් ලැබෙන සේ පැවසීම යන අරුතින් ද සමාස නමි (“කියොලත එක අරුත – සබඳ වැ සදන් නනරුත් එ වියූ සමස් විදි නම් – එහි බේ දැන් පවස් මෝ” – සිදත් සඟරාව). 

ඥාතිනට කරනු ලබන සංග්‍රහය ඥාතිසංග්‍රහය ය. ඥාතිනට යනුවෙන් පැවසෙන කල එම පදය සැලකුම ලබන අය පිළිබඳ හඟවයි; එනම් සංග්‍රහය මනා ව දෙනු ලබන්නේ කවරකුට ද යන්න හඟවයි. දීම යනු දානය යි. මනා ව දීම යනු සම්ප්‍රදානය යි. මනා ව දීම හඟවන භාෂා ප්‍රයෝගය සම්ප්‍රදාන විභක්ති ප්‍රයෝගය යි. එය -අට ප්‍රත්‍යයෙන් (බමුණනට, ඥාතිනට, මිත්‍රයනට ඈ විසින්) හෝ වස්, නිසි, සඳහා, පිණිස ඈ නිපාතවලින් (සිවුරු පිණිස, දන් සඳහා ඈ විසින්) හෝ හඟවනු ලැබේ. එකී ප්‍රයෝගය කරණ කර “ඥාතිනට කරනු ලබන සංග්‍රහය” යන පද සමූහය නිසි අරුතක් ලැබෙන සේ සංක්‍ෂිප්ත කළ විට ඥාතිසංග්‍රහය යන සංක්‍ෂිප්ත පදය හෙවත් සමාස පදය ව්‍යුත්පන්න වේ. පූර්වයෙහි පිහිටි සම්ප්‍රදාන විහක්තිය ගත් පදයක් පර ව පිහිටි පදයක් සමඟ ගැළපී, එක් වී, සංක්‍ෂේප වී නව පදයක් ව්‍යුත්පන්න වීම සම්ප්‍රදාන විභක්ති සමාස නමි (“බමුණනට දියැ යුතු දන් බමුණුදන් – සිවුරු පිණිසැ පිරිනැමූ පිළී සිවුරුපිළී – මෙ ඈ සපදන් විබත්” – සිදත් සඟරාව)

සමාස වූ පද වරනඟනු ලබන්නේ ද ලියනු ලබන්නේ ද තනි පද ලෙස ය. එනිසා ඥාතිසංග්‍රහ යනු තනි පදයකි. එනමුත් සමකාලීන සිංහල ලේඛනයේ දී අන්‍යාර්ථ සමාස (එනම් විවිධ අර්ථ ඇති පද සමාස වී එම මුල් පදවලට වඩා වෙනස් අර්ථයක් දෙන සංක්‍ෂිප්ත පදයක් ව්‍යුත්පන්න වීම: සියපත් – පියුම්, සුන්තුරු – පොරව, දිනකර – හිරු ඈ විසින්) හැර අනෙක් සමාස පද තනි පද ලෙස නො ව වෙන් කර ලිවීම ද අනුයනු ලැබේ. පෙර කී නිර්නාමික ආලෝචනකරු එකී සමකාලීන සම්ප්‍රදාය අනුයන බව පෙනේ. මම එහි දොසක් නො දකිමි. (සිංහලයේ පද බෙදීම සංකීර්ණ වූ ද ඒකමතික නො වූ ද උපව්‍යාකරණාංගයකි. එපිළිබඳ විවිධ ගුරුකුල අතර පමණක් නො ව එක ම ගුරුකුලය තුළ පවා විවිධ මත පවතී. කුමක් හෝ තාර්කික එක් රීතියක් අනුයනු ලැබීම යහපති. මා විසින් පද බෙදීමේ දී අනුයනු ලබන්නේ ව්‍යාකරණය මත පදනම් වූ එක් ක්‍රමයකි. පසු ව වෙනත් ලිපියක එපිළිබඳ සාකච්ඡා කරමු.)

ඥාතිසංග්‍රහය යනු කෝෂාර්ථයෙන් සාධනීය සංකල්පයක් බව පෙර සඳහන් කෙරිණි. සම්භාව්‍යාර්ථයෙන් ද සංග්‍රහය සහ ඥාතිසංග්‍රහය යනු සාධනීය, යහපත් කාර්ය ය. පාලි ත්‍රිපිටකයේ අඞගුත්තර නිකායේ චතුක්නනිපාතපාළියේ පළමු වැනි පණ්ණාසකයේ චක්කවග්ගයේ සඞගහවත්‍ථුවේ බුද්ධවාචික ව මෙසේ සඳහන් ය:

‘‘චත්‌තාරිමානි, භික්‌ඛවෙ, සඞ්‌ගහවත්‌ථූනි. කතමානි චත්‌තාරි? දානං, පෙය්‍යවජ්‌ජං, අත්‌ථචරියා, සමානත්‌තතා – ඉමානි ඛො, භික්‌ඛවෙ, චත්‌තාරි සඞ්‌ගහවත්‌ථූනී’’ ති.

(මහණෙනි, මේ සංග්‍රහ වස්තු සතරකි. කවර සතරක් ද යත්: දානය, ප්‍රිය වචනය, අර්ත්‍ථචර්යාව, සමානාත්මතාව යන සතර යි. මහණෙනි, මේ සතර සංග්‍රහ වස්තූහු ය.)

“දානඤ්‌ච පෙය්‍යවජ්‌ජඤ්‌ච, අත්‌ථචරියා ච යා ඉධ;
සමානත්‌තතා ච ධම්‌මෙසු, තත්‌ථ තත්‌ථ යථාරහං;
එතෙ ඛො සඞ්‌ගහා ලොකෙ, රථස්‌සාණීව යායතො”

(මේ ලෝකයෙහි දීම ද, ප්‍රිය වචනය ද, අභිවෘද්ධිය ඇති වන කථා ද, නේක ධර්මයන්හි සමානාත්මතාව ද යන මේ සංග්‍රහ වනාහි ගමන් ගන්නා රථයේ ඇණය මෙනි.)

“එතෙ ච සඞ්‌ගහා නාස්‌සු, න මාතා පුත්‌තකාරණා;
ලභෙථ මානං පූජං වා, පිතා වා පුත්‌තකාරණා.”

(මෙම සංග්‍රහ නො වේ නම් මව පුතු කරණ කර ගෙන බුහුමන් හෝ පිදුමන් හෝ නො ලබයි. පුතු කරණ කර ගෙන පියා හෝ එකී බුහුමන් ද පිදුමන් ද මානාදිය  ද නො ලබයි.)

“යස්‌මා ච සඞ්‌ගහා එතෙ, සමවෙක්‌ඛන්‌ති පණ්‌ඩිතා;
තස්‌මා මහත්‌තං පප්‌පොන්‌ති, පාසංසා ච භවන්‌ති තෙ’’ති.

(යම්සේ පණ්ඩිතයෝ මේ සංග්‍රහයන් සම ව බලත් ද, එසේ හෙයින් ඔවුහු මහත්වයට පැමිණෙත්, ප්‍රශංසා‍වට ද පත් වෙත්.)

පාලි ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකයේ ඛුද්දක නිකායේ ඛුද්දකපාඨපාළියේ ඛුද්දකනිකායේ ම සුත්තනිපාතපාළියේ චූළවග්ගයේ ද සඳහන් මංගල සූත්‍රයේ දී ඥාති සංග්‍රහය වනාහි උත්තම මංගල කාරණයක් බව මෙසේ පැවසේ:

“දානඤ්‌ච ධම්‌මචරියා ච, ඤාතකානඤ්‌ච සඞ්‌ගහො;
අනවජ්‌ජානි කම්‌මානි, එතං මඞ්‌ගලමුත්‌තමං.”

(දීම ද, දසකුසල් කිරීම ද, නෑයනට උපකාර කිරීම ද, නිවැරදි කර්ම ද යනාදිය උතුම් මඟුල් ය.)

සමාජදේශපාලනිකාර්ථ සහ සමකාලීන ව්‍යවහාරය

කෝෂාර්ථ සහ සම්භාව්‍ය ව්‍යවහාර පෙර කී පරිදි වුව ද සමකාලීන ව ඥාතිසංග්‍රහය යන වදන ව්‍යවහාර වන්නේ නිෂේධනීය සංකල්පයක් ලෙස ය; එනම් පාලනබලාධිකාරය හිමි පුද්ගලයන් විසින් තම ඥාතිනට නොනිසි ලෙස අනුග්‍රහය දැක්වීම ලෙස ය. මෙම සමාජ-දේශපාලනික අර්ථකථනය ඥාති සංග්‍රහයට ලැබෙන්නට පෙරපර දෙදිග දේශපාලන සංස්ථාවල බොහෝ සේ පැවති, සැලකිය යුතු තරම් පවතින, අඩු-වැඩි වශයෙන් පවතින්නට නියමිත පාලනබලාධිකාරය විසින් ඥාතිනට නොනිසි අනුග්‍රහය දක්වනු ලැබීම හේතු විණි. අතීතයේ පැවති එවැනි ‍අනුග්‍රහ නොනිසි ය යි සම්මත වූයේ රාජාණ්ඩු බිඳ වැටී පුද්ගල නිදහස සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ කතිකාව පුළුල් ව විකාසනය වීමෙන් පසු ව ය. 

පසළොස් වැනි ශතවර්ෂයේ දී මෙරට පාලකයකු වූ සවැනි පැරකුම්බාවන් ලංකාද්වීපය එක්සත් කරනු වස් උතුරේ පාලනය තමා යටතට ගැනීම සඳහා තම පුතු ලෙස හදා වඩා ගත් සපුමල් කුමරු සේනානායක  කළ විට එය වෙසෙසීම සඳහා ඥාතිසංග්‍රහය නම් වදනක් ලාංකීය සමාජයට අවැසි නො වුණ ද, විසිඑක් වැනි ශතවර්ෂයේ දී මෙරට පාලකයකු වූ පර්සි මහේන්ද්‍ර රාජපක්‍ෂයන් ලංකාද්වීපය එක්සත් කරනු වස් උතුරේ පාලනය තමා යටතට ගැනීම සඳහා තම සහෝදරයා වූ නන්දසේන ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ ආරක්‍ෂක ලේකම් කළ විට එය වෙසෙසීම සඳහා ඥාතිසංග්‍රහය නම් වදනක් ලාංකීය සමාජයට අවැසි විණ. ක්‍රිස්තු පූර්ව තුන් වැනි ශතවර්ෂයේ දී දෙවනපෑතිස් රජ තම බෑනා වූ අරිට්ඨ කුමාරයා භාරතයට දූත මෙහෙවරෙහි යෙද වූ කල එය වෙසෙසීම සඳහා ඥාතිසංග්‍රහය නම් වදනක් ලාංකීය සමාජයට අවැසි නො වුණ ද, ක්‍රිස්තු වර්ෂ විසිඑක් වැනි ශතවර්ෂයේ දී රනිල් ශිරාන් වික්‍රමසිංහයන් තම නෑනා වූ අමරි මන්දිකා විජේවර්ධන එක්සත් රාජධානියේ දූත මෙහෙවරෙහි යෙද වූ කල එය වෙසෙසීම සඳහා ඥාතිසංග්‍රහය නම් වදනක් ලාංකීය සමාජයට අවැසි විණ. 

ඥාතිසංග්‍රහය නිෂේධනීය සංකල්පයන් ලෙස

මෙකී සමාජදේශපාලනාකල්පවල වෙනස විසින් හඬ නඟා පැවසෙන්නේ සමාජ‍දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ විකාසනයේ ප්‍රවෘත්තිය යි; රාජ්‍යය පිළිබඳ සංකල්පය වැඩවසම් සමාජයේ සිට වර්තමානය දක්වා ප්‍රගමනය වීමේ ප්‍රවෘත්තිය යි. ‍එක්දහස් හයසිය අනූදෙක (1692) වර්ෂයේ දී නිකුත් වූ බෑනාවරුන් කාදිනල්වරුන් ලෙස පත් කිරීම සීමා කෙරෙන පාප් නියෝගය,  එක්දහස් නවසිය හැටහත (1967) වර්ෂයේ දී සම්මත වූ එක්සත් ජනපද ප්‍රති-ඥාතිසංග්‍රහ පනත, විවිධ ව්‍යාපාරායතනික ප්‍රති-ඥාතිසංග්‍රහ ප්‍රතිපත්තිමාලා ඈ විවිධ වර්ධනයන් අප විසින් වටහා ගනු ලැබිය යුතු වන්නේ පෙර කී  සමාජ‍දේශපාලන විකාසනයේ පදනම මත ය.  

පසුගිය රාජපක්‍ෂ සමය තරම් ඥාතිසංග්‍රහ චෝදනා පාලක පන්තියට එල්ල වුණු යුගයක් නැති බව බොහෝ අය විශ්වාස කරති. අල් ජසීරාවේ ෆවුසියා ඉබ්‍රහිම්, රාජපක්‍ෂයන්ගේ මුහුණ දෙසට ඇගේ කාන්තිමත් දෙනෙත් යොමා රාජ්‍යායතනවල උසස් තනතුරුවල තුන්සියයක් පමණ රාජපක්‍ෂ ඥාතින් සිටින බව පැවසීම දක්වා එකී ඥාතිසංග්‍රහ චෝදනා ප්‍රචලිත ව තිබිණි. එහෙත් රාජපක්‍ෂයනට පෙර ද පසු ද ඥාතිසංග්‍රහ ලාංකීය දේශපාලනයේ පැවතිණි. 

මහාමාන්‍ය දොන් ස්ටීවන් සේනානායකයන්ගේ අනුප්‍රාප්තිකයා වූයේ ඔහුගේ පුත් ඩඩ්ලි ෂෙල්ටන් සේනානායක ය. ඩඩ්ලිට කුප්‍රකට බඩේ රුදාව හැදුණු කල ඔහුගේ අනුප්‍රාප්තිකයා වූයේ ශ්‍රීමත් ජෝන් ලයනල් කොතලාවල ය. හෙතෙම මහාමාන්‍ය සේනානායකගේ බෑනා ය. බණ්ඩාරනායක සිරිමතුන්ගේ ඝාතනයට පසු ව දේශපාලනයට පැමිණි එතුමන්ගේ භාර්යාව වූ සිරිමා රත්වත්තේ ඩයස් බණ්ඩාරනායක බලය දැරූ මුල් අවස්ථා දෙකේ දී ම තම පාලනයේ මහමොළකරුවා කර ගෙන සිටියේ ‍ෆීලික්ස් ඩයස් බණ්ඩාරනායක ය. හෙතෙම බණ්ඩාරනායක මැතිනියගේ බෑනා ය. ඥාතිසංග්‍රහ කෙතරම් ඉහළ ගියේ ද යත් එක්දහස් නවසිය හැත්තෑහත වර්ෂයේ දී ජූනියස් රිචර්ඩ් ජයවර්ධනයන් බලයට පත් වන්නේ “රත්වත්තේ-බණ්ඩාරනායක පවුල් ගසක්” පිළිබඳ ප්‍රකාශනයක් ද සුප්‍රකට පවුල් ගස් කාටූනයක් ද පෙරදැරි ව ය. ඥාතිසංග්‍රහය පිළිබඳ විවේචනාත්මක වූ ජයවර්ධනයෝ ද තමන්ගේ බෑනා වූ රනිල් ශිරාන් වික්‍රමසිංහ අනාගත නායකත්වයට යොමු කළහ. දැන් වික්‍රමසිංහයන් විසින් අනාගත නායකත්වය සඳහා සූදානම් කෙරෙන බව පෙනෙන්නේ දිනේන්ද්‍ර රුවන් විජේවර්ධන ය. හෙතෙම ද ජයවර්ධනයන්ගේ බෑනා ‍කෙනෙකි. 

එනයින් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට “මාමලාගේ-බෑනලාගේ පක්‍ෂය” ය යි පැවසෙන්නේ ද අහේතුක ව නො වේ. එක් කේතලයක් අනෙක් කේතලයට කළු ය යි පැවසීම විසුළුවකි. කේතල දෙක ම කළු ය. තමන් කළු නැති බවට පරවම්භනය කරන කයිවාරුකාර කේතල ද ළිප මතට ගිය කල කළු වන්නට නියමිත ය. ප්‍රති-ඥාතිසංග්‍රහ පනතක් එක්දහස් නවසිය හැටහත (1967) වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන එක්සත් ජනපදයේ අභිනව ජනාධිපති ධුරන්‍ධර ඩොනල්ඩ් ජෝන් ට්‍රම්ප් විසින් තම උපදේශකයකු ලෙස ජරඩ් කුශ්නර් පත් කර ගනු ලැබීම නිසා එරටේ ද ඥාතිසංග්‍රහය පිළිබඳ කතිකාවක් යළි මෙදවස ජනිත ව තිබේ. සිංහල ඥාති නාමකරණය අනුව කුශ්නය යනු ට්‍රම්ප්ගේ බෑනා ය!

රාජ්‍යය නම් පාලකයාගේ හිමිකමක් නො ව මහජනයාගේ පරම හිමිකමක් බව සංකල්පගත කරනු ලැබීමේ කතිකාව ඇරඹෙන්නේ පුද්ගල නිදහස සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ කතිකාව පළමු ව, ප්‍රායෝගික ව ස්ථානගත වූ යුරෝපා බුද්ධි මණ්ඩලය තුළ ය. පසුකාලීන ව ඥාතිසංග්‍රහ යන පැරණි වදනට නව අර්ථකථයක් දී එය ලාංකීය සමාජදේශපාලන වාක්කෝෂයට එක් කර ගනු ලබන්නේ ද පුද්ගල නිදහස සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ කතිකාව තුළ ය. ඒ ඉංගිරිසියේ nepotism යන වදනට නිසි සිංහල වදනක් ලෙස ය. 

ඥාතිසංග්‍රහයට නිසි ඉංගිරිසි වදන්

සහෝදරියගේ පුතා, මුනුපුරා/මිනිපිරිය ඈ අරුත් දෙන ප්‍රාග්-ඉන්දු-යුරෝපීය népōter- ධාතුවෙන් බිඳී ප්‍රාග්-ඉතලික් nepōts- (බෑනා, මුනුපුරා අරුතැති)  ධාතුව ඉතලික් භාෂාවනට ඇතුළු විණ. ඉතලින් භාෂාවක් වන ලතින් භාෂාවේ එය nepōs (බෑනා, මුනුපුරා, මිනිපිරි, පරම්පරාවෙන් පැවතෙන්නා අරුතැති) ය. ලතින් භාෂාවෙන් බිඳී ගිය රෝමන්ස් භාෂාවක් වන ප්‍රංශ භාෂාව‍ට එය neveu (බෑනා අරුතැති) ලෙස ඇතුළු විණ. 

සහෝදරියගේ පුතා, මුනුපුරා/මිනිපිරිය ඈ අරුත් දෙන ප්‍රාග්-ඉන්දු-යුරෝපීය népōter- ධාතුවෙන් බිඳී ප්‍රාග්-ජර්මනික් nifēn- (බෑනා අරුතැති) ධාතුව ජර්මනික් භාෂාවනට ඇතුළු විණ. ජර්මනික් භාෂාවක් වන ආදි ඉංගිරිසි භාෂාවේ එය nefa (බෑනා අරුතැති) ය. ආදි ඉංගිරිසියේ nefa මධ්‍ය ඉගිරිසියේ ද පූර්ව නූතන ඉංගිරිසියේ ද neve (බෑනා අරුතැති) ය. නූතන/සමකාලීන ඉංගිරිසියේ බෑනා යන අරුත් දීමට neve යන වචනය අභාවිත ය. 

එසේ නම් සමකාලීන ඉංගිරිසියේ සහෝදරියගේ පුතා (බෑනා) යන අරුත දෙන වචනය වන nephew ව්‍යවහාරයට පැමිණියේ කෙසේ ද? එය මධ්‍ය ඉංගිරිසි යුගයේ දී ආදි ප්‍රංශ භාෂාවෙන් (බෑනා අරුත් දෙන neveu යන වචනයෙන් බිඳී) ඉංගිරිසියට පැමිණෙන්නට ඇති බව සැලකේ. නෝමන්වරුන් විසින් එංගලන්තය අභිභවනය කරනු ලැබීමෙන් පසු ඉංගිරිසි භාෂාව ප්‍රංශ භාෂාවේ බලපෑමට ප්‍රබල ලෙස නතු විණ. නෝමන්වරු විසින් එංගලන්තය ආක්‍රමණය ක‍රනු ලැබුවේ 1066 දී ය. මධ්‍ය ඉංගිරිසිය යනුවෙන් හැඳින් වෙන්නේ ආසන්න වශයෙන් 1150 සිට 1470 දක්වා සමය තුළ එංගලන්තයේ ව්‍යවහාර වූ ඉංගිරිසි භාෂාව ය. 

තුන් වැනි පාවුළු පාප් වහන්සේ ස්වකීය කාදිනල්-බෑනා වූ ඇලෙස්සැන්ද්‍රෝ ෆාර්නෙසි සහ අනෙක් මුනුපුරා වූ ඔට්ටාවිඕ ෆාර්නෙසි සමඟ (Titian ගේ සිත්තමකි)

දේශපාලනික හෝ ව්‍යාපාරික හෝ ආයතනයක පාලනබලාධිකාරය විසින් තම ඥාතිනට හෝ මිත්‍රයනට හෝ නොනිසි අනුග්‍රහයක් දක්වනු ලැබීම ය. ඥාතිසංග්‍රහය පිළිබඳ කතිකාවට බෑනාවරු මෙතරම් සම්බන්ධ වූයේ කෙසේ ද? එය nepotism යන ඉංගිරිසි වචනයේ රසවත් සම්භවයට සම්බන්‍ධ ය. රෝමානු කතෝලික පල්ලියේ පාප්තුමන් උසස් තනතුරු සහ වරප්‍රසාද තම බෑනාවරුනට ප්‍රදානය කිරීම වෙසෙසනු වස් ඉතාලි බසෙන් nepotismo යන පදය ව්‍යවහාරයට පැමිණිණි. බෑනා අරුතැති nepote- සහ නැඹුරුව අරුතැති -ismo සංයෝජනයෙන් “බෑනාට නැඹුරු” අරුතැති nepotismo ව්‍යුත්පන්න විණ. බෑනාවරුන් යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබුණේ වුව මොවුහු පාප්තුමන්ගේ අවජාත පුත්තු වූහ. රෝමානු කතෝලික ආගමට අනුව පාප්වහන්සේට පුතුන් සිටිය නොහැකි නිසා මෙම පුතුන් සුලාපීය ව බෑනාවරුන් ලෙස හැඳින් විණ. 

ඉතාලි භාෂාව ලතින් භාෂාවෙන් බිඳී ගිය රෝමන්ස් භාෂාවකි. ඉතාලි භාෂාව සාර්ඩිනියානු භාෂාවට පසු ව ලතින් භාෂාවට ඉතා සමීප ම භාෂාව ය. ඉතාලි භාෂාවේ nepotismo යන්න ප්‍රංශ භාෂාවට népotisme ලෙස ඇතුළු වී, පසු ව දාහත් වැනි ශතවර්ෂයේ දී ප්‍රංශ භා‍ෂාවෙන් බිඳී nepotism ලෙස ඉංගිරිසියට පැමිණිණි. ඉංගිරිසියේ nepotism යන්නෙහි සංස්ථාපිත අර්ථය දේශපාලනික හෝ ව්‍යාපාරික හෝ ආයතනයක පාලනබලාධිකාරය විසින් තම ඥාතිනට හෝ මිත්‍රයනට හෝ නොනිසි අනුග්‍රහයක් දක්වනු ලැබීම ය. එය සැලකෙනුයේ නිෂේධනීය සංකල්පයක් ලෙස ය. ඉංගිරිසියේ nepotism යන්නට සමකාලීන සිංහලයේ ඥාතිසංග්‍රහය යන්න ව්‍යවහාර කෙරෙන කල එකී සංස්ථාපිත අර්ථය සලකනු ලැබිය යුතු ය. එලෙස ම ඥාතිහු ද මිත්‍රයෝ ද ඉංගිරිසි nepotism යන වදන විසින් වෙසෙසෙති. එනයින් ඇතැම් විට නිවැරදි ව ඥාතිමිත්‍රසංග්‍රහය යන වදන ද ව්‍යවහාර කෙරේ.

සමීප මිතුරකු හෝ සඟයකු හෝ හැඳින් වීමට ඉංගිරිසියේ යෙදෙන පරිභවාත්මක වදනකි crony යන්න. එවන් “මිතුරනට හෝ සඟයනට හෝ (crony) නැඹුරුව (-ism)” යන අරුතින් cronyism යන පරිභවාත්මක වදනක් ඉංගිරිසියේ ව්‍යවහාර වේ. එය සිංහලයෙන් ප්‍රියවයස්‍යසංග්‍රහය ලෙස හඳුන් වන්නට හැකි ය. මිත්‍රසංග්‍රහය වුව නරක ම නැත. එම පදවල සංස්ථාපිත අර්ථය නම් මිත්‍රයන් හෝ සහචරයන් හෝ ඔවුන්ගේ සුදුසුකම් නිසි ලෙස නො සලකා බලාධිකාරී තනතුරු සඳහා පත් කිරීම යනු ය. 

ඥාතිසංග්‍රහ, ඥාතිමිත්‍රසංග්‍රහ, මිත්‍රසංග්‍රහ, ප්‍රියවයස්‍යසංග්‍රහ ඈ පද සමකාලීන ලාංකීය දේශපාලනය පිළිබඳ ලියන, කියන විචාරකයනට ප්‍රයෝජනවත් ය. වර්තමානයේ භාෂා ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රමුඛ ප්‍රශ්නයක් වී ඇති බව හැඟෙන්නේ දේශපාලනික හෝ ව්‍යාපාරික හෝ ආයතනයක පාලනබලාධිකාරය විසින් සමරිසියනට නොනිසි අනුග්‍රහයක් දක්වනු ලැබීම ය. එවැනි ක්‍රියා කවරකු විසින්, කවර තැනක, කවරාකාරයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ ද යන්න විමසීම මෙම ලිපියේ අරමුණ නො වේ. මගේ විෂය වන්නේ සමාජදේශපාලන ප්‍රපංචයන්ගේ භාෂාත්මක අංශය විමසීම ය. පෙර කී පැනයට නිර්නාමික ආලෝචනකරු විසින් යෝජනා කෙරෙන වදන “සමරිසි සංග්‍රහය” යනු ය. එය සූර නව්‍යපදකරණයකි. මම එය සමරිසිසංග්‍රහය ලෙස මතුවට  ව්‍යවහාර කරමි. 

සමරිසිසංග්‍රහයට නිසි ඉංගිරිසි වදන්

මී ළග ගැටලුව වන්නේ සමරිසිසංග්‍රහය යන්නට නිසි ඉංගිරිසි වදන කුමක් ද යන්න ය. දේශපාලනික හෝ ව්‍යාපාරික හෝ ආයතනයක පාලනබලාධිකාරය විසින් සමරිසියනට නොනිසි අනුග්‍රහයක් දක්වනු ලැබීම වෙසෙසා පවසනු වස් විශේෂ සම්මත වදනක් ඉංගිරිසි භාෂාවේ නො පවතී. එයට හේතුව සමරිසියන් දේශපාලනික හෝ ව්‍යාපාරික හෝ ආයතනයක පාලනබලාධිකාරය ලබා ගැනීමෙන් පසු සමරිසියනට  ම විශේෂ, නොනිසි අනුග්‍රහ දැක්වීමේ අර්බුදයක් ඉංගිරිසි කතා කරන ලෝකය තුළ නොපැවතීම ද යන වග මම නො දනිමි. 

සමරිසි ලෙස හැඳින් වෙන්නේ ඉංගිරිසියේ homosexual යන්න ය. ස්ත්‍රි-පුරුෂ භාවය, ලිංගය හඟවන ලතින් sexus යන්නෙන් බිඳී sexe ලෙස ප්‍රංශ භාෂාව ඔස්සේ මධ්‍ය ඉංගිරිසියට පැමිණ පසු ව sex ලෙස ව්‍යවහා‍රිත වදන සහ සමාන, සම ඈ අරුත් දෙන ග්‍රීක homo- යන්න සංයෝජනය වී සාධිත (sexualis > sexual) පදය homosexual ය.  එම නව්‍යපදය ව්‍යවහාරයට පැමිණියේ දහනව වැනි ශතවර්ෂයේ දී ය. 

ඉංගිරිසි homosexual යන්නට දීර්ඝ කාලයක් පුරා ව්‍යවහාර වූ සිංහල වදන වූයේ සමලිංගික යන්න ය. එමඟින් ලිංගිකත්වය සහ ශෘංගාරය මත පදනම් වූ කායික, මානසික සහ සමාජීය සම්බන්‍ධතාවක් හඟවනු ලැබේ. සමලිංගික යන්නෙන් ලිංගිකත්වය පමණක් අවධාරණය කෙරෙන බව සිතූ අය එයට සමරිසි යන වදනක් සකසා ගත්හ. 

සමලිංගිකත්වය මානව ශිෂ්ටාචාරයේ ආදි යුගයේ සිට පැවතෙන, ක්‍රමික ව විකාසනය වූ බන්‍ධුතාවකි. ග්‍රික මහා දර්ශනික ප්ලේටෝගේ සිට ඉංගිරිසි මහා කිවි විලියම් ශේක්ස්පියර් ඔස්සේ ලාංකීය සම්භාවනීය පුරවැසියකු වූ ආතර් සී. ක්ලාර්ක් දක්වා සුධීමතුන් පමණක් නො ව සමකාලීන ලාංකීය දේශපාලන බලාධිකාරය හොබවන ඇතමකු ද එවැනි සමරිසි සංස්ථානයකින් යුක්ත වූ බව පැවසේ. එම කතාවල සත්‍යාසත්‍යතාව මම නො දනිමි. එහෙත් පැවසෙන බව නම් සත්‍යයක් බව දනිමි. සමලිංගිකත්වය හෙවත් සමරිසිබව වර්තමානයේ දී සම්මත ලිංගික සංස්ථානයකි. එනිසා එවැනි ලිංගික සංස්ථානයක් දරන අය හොර රහසේ සැඟ ව සිටිය යුතු නැත. පෙම්වතුන්ගේ සෑම ඉරියව්වකින් ම රහසේ වඩවා ගත් ප්‍රේමය කලඑළි බසින්නේ ය යන කියමන සමරිසියනට ද පොදු ය. 

Jóhanna සහ Jónína

නූතන ඉතිහාසයේ දේශපාලන බලාධිකාරය හෙබවූවන් අතර තම සමලිංගික හෙවත් සමරිසි බන්‍ධුතාව වෙනුවෙන් අදීන ව පෙනී සිටි තැනැත්තියකි අයිස්ලන්තයේ හිටපු අගමැතිනි Jóhanna Sigurðardóttir (~යෝහානා සීගූර්දාර්දෝහ්ට්ටයීර්). ඇය තම සමරිසි පෙම්වතිය වූ Jónína Leósdóttir (~යෝනීනා ලිඕස්දෝහ්ට්ටයීර්) සමඟ පළමු ව සිවිල් විවාහයකට එළඹ, සමලිංගික විවාහ අයිස්ලන්තයේ නීතිගත කරනු ලැබීමෙන් පසු නෛතික විවාහයකට ද එළඹියා ය. සමරිසියන් විසින් දේශපාලනික හෝ ව්‍යාපාරික හෝ ආයතනයක පාලනබලාධිකාරය ලබා ගනු ලැබීමෙන් පසු ව සමරිසියනට ම විශේෂ, නොනිසි අනුග්‍රහ දැක්වීමේ නිෂේධනීය සංකල්පය වෙසෙසීමට අයිස්ලන්ත භාෂාවේ විශේෂ වචනයක් පවතී ද යන්න මම නො දනිමි. අගමැතිනියක නීති ප්‍රකාර ව ම සමරිසි වූ අයිස්ලන්තයේ සමරිසියනට ම විශේෂ, නොනිසි අනුග්‍රහ ‍ලැබුණේ ද යන්න ද මම නො දනිමි.

සමලිංගික අරුතැති homosexual යන්න, නැඹුරුව අරුතැති -ism සමඟ සංයෝජනය කර homosexualism යන වදනක් සමරිසිසංග්‍රහය සඳහා ව්‍යුත්පන්න කර ගන්නට හැකි ය. එහෙත් ඉංගිරිසියේ homosexualism යන්නට බිණෙන සම්මත සංස්ථාපිත අර්ථකථනය වන්නේ සමලිංගිකභාවය යන්න ය (-ism යන්නට බිණෙන බහුවිධාර්ථාර්ථ අතර state – භාවය යන්න ද පවතී). Homosexualism යන වචනය වර්තමානයේ අභාවිත ය. වර්තමානයේ එසඳහා භාවිත වචනය homosexuality (සමලිංගිකතාව) යන්න ය. එක ම ලිංගයේ සාමාජිකයන් දෙදෙනකු අතර පවතින ලිංගිකාකර්ෂණය හෝ ලිංගික සම්බන්‍ධය යනු එහි අර්ථය ය. 

සමරිසිසංග්‍රහයට ගැළපෙන ඉංගිරිසි වචනයක් ව්‍යුත්පන්න කර ගැනීමේ එක් ක්‍රමයක් නම් -ism යන අපරසර්ග පදයට බිණෙන සම්මත එක් අර්ථයක් වන නැඹුරුව යන්න සලකා homosexualism යන්න සමරිසිසංග්‍රහය යන අර්ථය අවධාරණය වන ලෙස ප්‍රතිනිර්වචනය කිරීම සහ එම අර්ථයෙන් homosexualism යන වචනය පුළුල් ලෙස ව්‍යවහාර කිරීම ය. අවශ්‍ය ය යි හැඟේ නම් homosexual යන අර්ථය දෙන ග්‍රීක omofylofilikós පදය, නැඹුරුව අර්ථය දෙන ග්‍රීක -ismós අපරසර්ග පදය සමඟ සංයෝජනය කර omofylofilikóismós වැනි විකල් වචනයක් ද ව්‍යුත්පන්න කර ගත හැකි ය! මීට දශක කීපයකට පෙර සමලිංගිකයන් එක් ව කලාව, දේශපාලනය ඈ විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ගේ ආධිපත්‍යයක් ඇති කර ගැනීමට කුමන්ත්‍රණය කරති යි යන සැකය මත එකී ක්‍රියාකාරීත්වයන් හැඳින්වීමට homintern, gay marfia ඈ විවිධ පරිභවාත්මක වචන ද ව්‍යවහාර කෙරිණි. 

සැපෝ සහ එරින්නා මිටිලීනිහි උද්‍යානයක දී (Simeon Solomon ගේ සිත්තමකි)

අනාගතයේ දී සමරිසි හිමිකම් ලොව පුරා පුළුල් ව පිළිගැනෙන කල, සමරිසි බලය ඉහළ නැඟෙන කල, දේශපාලනික හෝ ව්‍යාපාරික හෝ ආයතනයක පාලනබලාධිකාරය විසින් සමරිසියනට නොනිසි අනුග්‍රහයක් දක්වනු ලැබීම වෙසෙසා පවසනු වස්, විශේෂ සම්මත වදනක් ඉංගිරිසි භාෂාවේ ව්‍යවහාරයට ඉංගිරිසි කතා කරන ලෝකයෙන් ම මතු ව පැමිණෙනු ඇත. එතෙක්, ස්ත්‍රි සමරිසිබවට රිසි වූ ලෙස්බස් දූපතේ සැපෝ කිවිදිය පාදක කර ගෙන ස්ත්‍රි සමරිසිබව හඟවනු පිණිස lesbianism සහ sapphism යන වචන නිර්මාණය වූ පරිදි, ලාංකීය දේශපාලන බලාධිකාරය හොබවන පුද්ගලයන්ගේ ශ්‍රී නාමයන් පාදක කර ගෙන සමරිසිසංග්‍රහය සඳහා ඉංගිරිසි වචනයක් නිර්මාණය නො වේවා යන්න මගේ ඒකායන ප්‍රාර්ථනය යි!

බන්‍ධුල කුදලාගම,

සදම්ටනය.

Advertisements

11 thoughts on “බෑනාවරුන් නිසා මතු ව පැමිණි ඥාතිසංග්‍රහ, මිත්‍රසංග්‍රහ සහ සමරිසිසංග්‍රහ

  1. ස්තුතියි අරුණ පෙරේරාණෙනි. Sapphism, sapphic, sapphist, homosexualism වැනි වචන වර්තමාන‍යේ අභාවිත වෙමින් පවතී. Gay community යන්න ද එසේ ම ය. මෙදවස කතාව homosexuality, LGBT, same-sex relationship/marriage යනාදිය ල!

   Like

   1. I’m interested in the slang and/ or deregotary terms for homosexuals and lesbians. They range from Roman (Mccullough gives some. I’m sure Greeks too had, despite their acceptance and almost celebration of it, but I couldn’t find any) through old English to American West (and modern). The problem is they are so politically incorrect :-D, and I’m not homophobic at all, only interested in the linguistic and historical aspect.

    Like

   2. Dear Pra Jay,

    The word “homosexual” was coined in the 19th century in Germany. But the concept and practice to what it refers, has been in human civilisation since a couple of millennia before.

    The earliest form of the English language viz. Old English originated in the 7th century AD. The English culture was just beginning by that time under Anglo-Saxons (Cf. the Lankans had already written their Tripitaka on ola-leaf books by the 1st century BC and Rev. Budḍhaghoṣa visited Mahāvihāra to translate heḷaṭuva to Pāli by the 5th century AD!). The ancient Britons who inhabited England did not speak English (as there was no such language before the 7the century AD). They spoke old Celtic languages (Common Brittonic) instead.

    The Old Testament was originally written in Hebrew but the New Testament in Greek. The English translation of the Old Testament was not rendered directly from Hebrew but from Latin Vulgate, first in the 7th century AD (to Old English). Later on, the English translations of the complete Bible were based on the Scriptures written in both Hebrew and Greek. There are several places in the Bible mentioning what we call homosexuality today. The relevant notions are in phrases of several words depicting the concept and practice of what we call homosexuality today. Almost all those phrases imply a negative attitude towards homosexuality. Let us consider a couple of examples (from the King James Bible):

    Leviticus 18:22 – Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it [is] abomination.

    Leviticus 20:13 – If a man also lie with mankind, as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination: they shall surely be put to death; their blood [shall be] upon them.

    As Pra Jay has correctly mentioned in his comment, what we discuss here are the linguistic aspects of homosexuality. So-called “political correctness” is a different aspect although it is relevant to the Linguistics in many ways. Of course, at the end, this so-called “political correctness” is highly contextual! Even if the Vatican accepts homosexuality, it will be extremely difficult to draw a textual support for homosexuality from the Bible. The Biblical phrases describing what we call homosexuality today is so acidic and virulent.

    Pra Jay has just pointed to one of my favourite topics in philosophy, the Classical Western Philosophy. In Ancient Greece, pederasty was considered a significant sexual relationship. Similarly, the love between males and ‘feminised’ males, and Sapphic love were considered significant. However, we must subject Plato and Socrates to a serious reading before we conclude that they approved homosexuality. One may be tempted to conclude erroneously that Plato and Socrates supported homosexuality, if one does a superficial reading of Plato’s Symposium. However, a thorough reading of Plato’s Laws and Republic along with Symposium will surely enlighten us that the duo were against homosexuality!

    Bandula Kudalagama,
    Southampton.

    Like

 1. අතිගරු කලානිධි බන්ධුල කුදලාගම මැතිඳුනි,

  සැමදා සිදු වන පරිදි ඔබේ වියමන කියවා බොහෝ දේ ඉගෙන ගත්තා…එයට බොහොමත් ස්තූතියි…

  මා සිතුවා හරි.. තවමත් සමලින්ගිකයන්, වෙනත් සමලින්ගිකයන් ට විශමලින්ගිකයන්ට නොදෙනා ලාබ ප්‍රයෝජන ලබාදීම ගැන වචනයක් ඉන්ග්‍රීසි බසේ නැහැ වගේ….

  Shall we coin a new word for that? Ho about Gay + Favoritism =”gayvoritism”

  Liked by 1 person

  1. Thank you my dear friend the Rt. Hon. Sarasa!

   Your neologism is so stunning and we shall use it. It is important to use such freshly coined words extensively in order to legitimise them as standard use in English. Please use your craft coinage within brackets when you write the Sinhala compound word සමරිසිසංග්‍රහය in your articles. I will use it in my future writings as well (with its British variant gayvouritism).

   Favouritism can be considered a superset that comprises nepotism (origin in Italy) and cronyism (~origin in Cambridge). Now, the latest set is gayvoritism (origin in Peradeniya)! It may find its place in the third edition of the Oxford English Dictionary (OED3), which is officially due to be released in 2037!

   Bandula Kudalagama,
   Southampton.

   Like

  1. Dear Pra Jay,

   The stories of David & Jonathan as well as Ruth & Naomi make serious cases for homosexuality. True, and I agree. We can draw an array of excerpts from the Books of Samuel and Ruth respectively to consolidate such propositions. It depends on our interpretation whether we consider them as homosexuality or not. That is why I used the word “බව පැවසේ” in my discussion about classical figures related to homosexuality.

   Let us put this plain and simple. When we say homosexual relationship, it should feature a sexual and romantic component. If a relationship is devoid of that sexual and romantic component, then it cannot be a homosexual relationship technically. Such a relationship devoid of the sexual and romantic component between two members of the same sex is technically homosocial (a standard word accepted in the OED2 and draft OED3).

   Nowadays, people try to ostracise the term සමලිංගික (homosexual). But I do not see a strong rationale for such renunciation. I like the new word සමරිසි and it is alright. However, there is no need to taboo the concept and the word සමලිංගික. If we accept homosexuality as a normal sexual orientation, let us tell it clearly what we really accept and stand for what we believe in. There is no need to hide the very concept with euphemism.

   Dear Pra Jay, I hope you remember a similar discussion that took place decades ago regarding the possibility of romantic love without a sexual component. Of course Plato believed in such love, in his belief that all ultimate forms were in the heaven as divine forms. Sunil and Nanda too believed in such love. But Joyce did not at least in his Dubliners and Chekhov in his “Uncle Vanya”, thought a woman can only become a man’s friend in three stages!

   By the way, Lawrence with his mastery of wording, described so poetically a same-sex relationship (feminine) in his short novel (novella): “The Fox”. It can be considered a beautiful depiction of the relationship between Banford and March. Lawrence incorporated a same-sex relationship (masculine) into the plot of “Women in Love” as well.

   Before we conclude, let us revisit David and Jonathan. They had a very intensely intimate relationship, and that is somethings we cannot deny. Listen to the following words mentioned so dearly in the Bible (I refer to the King James Version) and appreciate the intensity of the relationship.

   Samuel 1:26 – “I am distressed for thee, my brother Jonathan: very pleasant hast thou been unto me: thy love to me was wonderful, passing the love of women”

   Samuel 18:1-4 – “And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul (1). And Saul took him that day, and would let him go no more home to his father’s house (2). Then Jonathan and David made a covenant, because he loved him as his own soul (3). And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him, and gave it to David, and his garments, even to his sword, and to his bow, and to his girdle (4).”

   However, it is an interpretation to say that David and Jonathan were having a homosexual relationship. On the other hand, the Bible explicitly denounces the concept of homosexuality in many books such as Leviticus, Genesis etc. I do not think the Christian world would edit the Old Testament to pave the way for a new sexual orientation!

   (I mentioned in one of my previous articles that there were incidents of sexual relationships between sons and mothers during the time of Lord Buddha [centuries before Sophocles or millennia before Freud!] as mentioned in Tripitaka. Lord Buddha said it was all possible to happen. But he explicitly denounced such relationships.)

   Bandula Kudalagama,
   Southampton.

   Like

  1. The Read Us සබඳ,

   එසේ පැවසේ. එහෙත් ඒවා විවිධ මත සහ අර්ථකථන බව ද අපි මතකයේ තබා ගනිමු.

   රටේ තත්ත්වය පිළිබඳ ඔබගේ නව ලිපියක් ළඟ දී ම කියවීමට මම බලා සිටිමි.

   බන්‍ධුල කුදලාගම,
   සදම්ටනය.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s